onsdag den 22. juni 2011

Naturlig vin – skitser til en definition

Egentlig er det mig imod at forsøge at give en definition af naturlig vin. Naturlig vin er grundlæggende ikke et koncept; idéen bærer i sig selv på en en modstand mod skarpe grænser eller definitioner, der inkluderer eller eksluderer konkrete vine. Naturlig vin er bare vin, der ikke er manipuleret for meget. Det er i nogen grad i mod ånden i naturlig vin, at foreslå en definition.

Desuden har amerikanske Joe Dressner allerede begået et markant, men temmelig flyvsk 14-punkts-manifest, som jeg umuligt kan overgå i underholdningsværdi eller one-liners: http://saignee.wordpress.com/2010/06/24/day-6-the-official-fourteen-point-manifesto-on-natural-wine/ .

Man kan desuden følge Cory Cartwrights to blogføljetoner om emnet:

http://saignee.wordpress.com/31-days-of-natural-wine/

http://saignee.wordpress.com/2010/05/17/32-days-of-natural-wine/

Indlæggene er skiftevis underholdende, spændende, nørdede og kedelige. Men der er masser at komme efter alt i alt.

Endelig er der Association des Vins Naturels, hvis officielle charter findes her: http://www.lesvinsnaturels.org/charte-signee-par-les-vignerons/ . Her gives helt konkrete anvisninger på, hvad man må og ikke må.

Når jeg alligevel - på trods af alle forbehold - forsøger at skitsere en definition, er det, fordi jeg håber at kunne give en forklaring på nogle af intentionerne og idéerne med at lave naturlig vin, en forklaring som rækker ud over et konkret regelsæt. Og måske indlede en debat, der kunne være andet og mere end en skyttegravskrig for og imod.

1. Naturlig vin laves ud fra ønsket om at formidle en oplevelse, der har en konkret fysisk oprindelse i et område eller en vinmark.

Det er ambitionen, at vinen skal fortælle en lille historie derudefra; til den der er følsom nok til at lytte. Vin kan berette om et sted og en tid, der er gået; vin kan således være en oplevelse, der rækker ud over den konkrete situation 'mand drikker vin'. Vin er først og fremmest forpligtet på at smage godt, men i lykkelige tilfælde kan den nydelsesorienterede logik overskrides.

2. Naturlig vin er ikke målfokuseret eller teleologisk. Der er ikke en ønsket retning, men en vifte af muligheder for at lykkes.

Vinen skal først og fremmest afspejle de muligheder, som samspillet mellem natur og arbejdet med vinen har givet. Den er ikke nødvendigvis lavet for at behage. Det betyder ikke, at man skal drikke alt muligt, der smager skidt, men en naturlig vin er kun vellykket, hvis den ikke er tvunget et bestemt sted hen. Vindrikkeren må altid forholde sig åbent og kritisk til det, hun hælder i gabet. Det er også et spørgsmål om et normalitetsbegreb, hvad vi opfatter som vellykket, og har man levet sit liv med afrettede, smagsforudbestemte vine, kan nogle naturlige vine forekomme besynderlige eller decideret fejlbehæftede.

3. Naturlig vin omfavner en bred definition af, hvad der opfattes som vellykket.

Vin er under alle omstændigheder en 'acquired taste', og ikke alle vindrikkere kan rumme det samme. Diversitet og mangfoldighed må dog her – som i de fleste tilfælde – anses for et ubetinget gode. I praksis betyder det, at mange vindrikkere med tiden ændrer deres opfattelse af, hvad vin er, og hvordan den skal og kan smage. Naturlig vin fordrer en bred og rummelig – men ikke ukritisk! – definition af vellykket vin.

4. Naturlig vin skal basalt set smage godt og være rart at drikke.

Mange vinmagere begyndte at lave naturlige vine, simpelthen fordi de kunne tåle at drikke mere af den. I praksis følges naturlig vin altid af en vis løssluppen hedonisme og en stor generøsitet. Det er ikke en teoretisk tilsnigelse, men simpel empiri. (Omend jeg skal afholde mig fra at erklære det statistisk signifikant, har en hurtig rundspørge vist en 100% tilslutning, idet samtlige adspurgte (min hustru og jeg for at være mere præcise) erklærede sig fuldstændig enige i denne konklussion).

5. Naturlig vin dyrkes som udgangspunkt uden brug af kemiske hjælpemidler.

Vin skal trække mineralitet og næring fra jorden, den gror i. Dette kræver, at jorden er fuld af planteliv og fauna. Det er en forudsætning for at lave naturlig vin, at der arbejdes med jorden, og at de høstede druer er sunde og besidder en vital gærpopulation. Det ene kemiske hjælpemiddel trækker det næste med sig, da planternes og jordens naturlige balance forrykkes. Ideelt set kan vinmarken passes helt uden brug af kemi. I praksis er det langtfra alle naturlige vine, der laves helt uden kemiske hjælpemidler, og svovl og kobbersulfat (også kendt som bordeauxvæske) er almindeligt accepterede præparater (og således også tilladt inden for økologisk og biodynamisk brug), men de er ikke eftertragtelsesværdige og bør så vidt muligt undgås.

6. Naturlig vin vinificeres som udgangspunkt uden brug af kulturgær, filtrering, klaring, enzymbehandlinger eller omvendt osmose. $vovl anvendes i lavest mulige doser om overhovedet.

Egentlig vil store dele af den seriøse vinverden formodentlig skrive under på, at de går ind for så lidt indblanding i vinens tilblivelse som muligt. Der er dog store forskelle på, hvad denne uvillige indgriben så består af, og hvor uvillig den i grunden er. Maceration af hvidvine eller lang tids lagring sur lie kan give smagsnoter, der kan få dem, der drikker konventionel vin, til at rynke på næsen. Filtrering eller klaring kan få den 'naturlige vindrikker' til trække opgivende på skuldrene og hælde vinen ud. Grænserne er flydende, og svaret ligger i vinen. Kulturgær, enzymer og omvendt osmose hører imidlertid ikke hjemme i forbindelse med naturlig vin.

7. Minimal tilsætning af svovl ved flaskning er acceptabelt, men ikke efterstræbelsesværdigt.

Svovl har de senere år været det store diskussionsemne. Alle kan være enige i, at for meget svovl er en fejl, men hvornår for meget er for meget, hersker der dog udbredt uenighed om. AVN opstiller grænseværdier for svovlindholdet i vin, som jeg godt kan tilslutte mig, men jeg vil understrege, at vine, der holder sig inden for disse grænseværdier, i mine øjne kan være for svovlede, ligesom vine, der ikke holder sig inden for disse grænseværdier, i visse (sjældnere) tilfælde kan ligge inden for definitionen af naturlig vin. Svaret ligger i vinen.

8. Naturlige vine skal være frie og levende.

Det fine ved de naturlige vine er deres liv og 'glimt i øjet'. De skal være frie, utvungne og ustyrede. Man kan ikke beslutte sig for at lave en vin, der smager som en 'naturlig vin'.

9. Naturlig vin har ikke en statisk definition, men er en idé, der efterstræbes.

Det er selvfølgelg ikke uproblematisk på denne måde at placere definitionen uden for vinen selv, men det er ikke desto mindre den eneste måde. Man kan ikke måle sig til, om en vin er naturlig eller ej. Svaret er i vinen, men må formuleres af vindrikkeren. Druerne plukker ikke sig selv og kravler ikke op i fadene et års tid, inden vinen selv løber ned i flaskerne. Vin er et kulturelt samspil mellem menneske og mark udsat for vind og vejr. Der vil være en lang række af grænsetilfælde af vine, hvor definitionen 'naturlig' kan og må diskuteres, ligesom naturlige vine må defineres inden for en glidende bevægelse af naturlighed.

Natural Wine – outlines of a definition

In fact I'm opposed to the idea of constructing a definition of natural wine. I believe that 'natural wine' is not in any way a conceptual idea with clear boundaries and definitions that include or exclude specific wines. Natural wine is not a concept really; it's just wine that is not manipulated too much. It's somewhat against the spirit of natural wines to propose a definition.

Furthermore the American Joe Dressner has already perpetrated a remarkable 14-point manifesto which cannot be surpassed in entertainment value or one-liners:

http://saignee.wordpress.com/2010/06/24/day-6-the-official-fourteen-point-manifesto-on-natural-wine/ .

You can also follow Cory Cartwright's two blog serials on the subject:

http://saignee.wordpress.com/31-days-of-natural-wine/

http://saignee.wordpress.com/2010/05/17/32-days-of-natural-wine/

The different postings are alternately entertaining, exciting, geeky and quite boring. But there's plenty of interesting reading.

Finally there's the Association des Vins Naturels, whose official charter can be found here: http://www.lesvinsnaturels.org/charte-signee-par-les-vignerons/ . Here you'll find specific instructions of what is allowed and what is not.

Nevertheless, when – despite all the reservations – I attempt to outline a definition, I do it because I hope to give an explanation of some of the intentions and ideas in the making of natural wines that goes beyond a specific set of rules. And perhaps initiate a debate that could be something else and more than a trench warfare for and against natural wines.

1. Natural wines are made from a wish of conveying an experience which has a concrete physical origin in an area or a vineyard.

It's the ambition that the wine shall tell a little story from out there; to one who's sensitive enough to listen. Wine can recount a place and a time bygone. Thus wine can be an experience that extends beyond the specific situation of 'man drinking wine'. Wine is first of all committed to taste good, but in happy cases the pleasure-oriented logic can be exceeded.

2. Natural wine is not goal-oriented and has no teleological approach. There's no desired direction, but a wide range of possibilities for succeeding.

First of all the wine must reflect the possibilities offered by the correlation between nature and the work with the vine and the wine. It is not necessarily made to please. That doesn't mean that one should drink all kinds of things that don't taste good, but a natural wine is only succesful if isn't forced in a specific direction. The winedrinker must always remain open and critical to whatever she pours down the drain. Furthermore, it is our concept of normality that decides what we perceive as succesful, and if one has lived a whole life with wines that are levelled off and predetermined in terms of taste, some natural wines can seem bizarre or even faulty.

3. Natural wine embraces a broad definition of what can be perceived as succesful.

In any case, wine is an acquired taste, and not all winedrinkers can embrace the same. Differences and diversity, however, must in this case - as in most cases - be considered an unconditional good. In practice it means that a lot of winedrinkers eventually change their perception of what wine is, and how it should and can taste. Natural wine demands a broad and spacious - but not uncritical! - definition of succesful wine.

4. Natural wine basically has to taste good and be nice to drink.

A lot of winemakers started to make natural wines, simply because they could drink more of it. In practice natural wine is always accompanied by a certain unrestrained hedonism and a great generosity. This is not a theoretical misrepresentation, but simply an empirical establishment(even though I shall refrain from declaring it statisticcaly significant, a quick survey showed a 100% approval, since all of the asked persons (my wife and myself, to be exact]) agreed totally with that conclusion).

5. Natural wine is basically grown without the use of chemical aids.

Wine must draw minerality and nutrition from the soil it grows in. In order for this to happen the soil must be full of flora and fauna. Soil work is a prerequisite for making natural wine, and the harvested grapes must be healthy and hold a vital yeast population. One chemical aid leads to the next as the natural balance of the plants and the soil is upset. Ideally the vineyard can be taken care of totally without the use of any chemicals. In practice, however, it is by no means all natural wines that are made totally without chemical aids, and sulphur and copper sulphate (also known as bordeaux mixture) are widely accepted preparations (and also allowed when making organic and biodynamic wine), but they are not desirable, and should be avoided as far as possible.

6. Natural wine is basically vinified without the use of cultured yeast, filtering, clarification, enzyme treatments or reversed osmosis. Sulphur is only employed in the lowest possible doses if at all.

Actually, large parts of the serious wine world will probably agree that they advocate as little intervention in the making of the wine as possible. However, there are big differences between the various forms of this (somewhat) reluctant interference and also between the degrees of tha actual reluctance. Maceration of white wines or long time maturing on the lees can produce notes which can make drinkers of conventional wines sneer. Filtering and clarification can make drinkers of natural wine shrug dispairingly and pour the wine straight out. The limits are fluid, and the answer is blowin' in the wine. Cultured yeast, enzymes and reversed osmosis, however, out of place in connection with natural wine.

7. A minimal addition of sulphur at the bottling is acceptable, but not desirable.

In recent years sulphur has been the great subject of discussion. Everybody agrees that too much sulphur is a fault; however, exactly when too much is too much, is a point of contention in many quarters]. The AVN lays down limit values for the contents of sulphur in wine that I can subscribe to, but I would like to stress that wines which keep respect these limits in my view can be too heavily sulphured, just as wines which do not respect/keep within these limits in some (rare) cases can comply with the definition of natural wine. The answer is in the wine.

8. Natural wines must be free and alive.

The fine thing about the natural wines is their life and twinkle. They must be free, unforced and uncontrolled. You cannot decide to make a wine that tastes like a 'natural wine'.

9. Natural wine doesn't have a static definition, but is an idea to pursue.

Of course it's not without problems to place the definition of natural wine outside the wine itself, but it's nevertheless the only way. There's no way to measure if a wine is natural or not. The answer is in the wine, but must be formulated by the winedrinker. The grapes don't harvest themselves and they don't crawl into the casks a year or so before the wine itself runs into the bottles. Wine is a cultural interaction between man and vineyard, exposed to wind and weather. There'll be a long row of borderline cases of wines where the definition 'natural' can and must be discussed, just as natural wines must be defined within a sliding scale of naturalness.

tirsdag den 17. maj 2011

Terres et Vins de Champagne 2011

Tasting of vins clairs and champagne from 18 of Champagnes striking winegrowers April 2011.
Narrated in pictures by Tue Juelsbo.

mandag den 11. april 2011

But would you drink this?

Wine production is responsible for about 50% of the pesticides used in France. Wine represents about 3% of the cultivated area. But never mind. Pesticides don't make it into wine, do they? Well..

In 2008 Pesticide Action Network (also known as PAN) purchased 34 bottles of conventionally farmed wine and had them analysed in a normal commercial lab. It was mainly wines from Europe, but all continents were represented; most of them were ordinary, cheap standard wines, but a few were expensive prestige wines with a retail price above € 200,-. Altogether 148 pesticide residues were found in the 34 bottles. All bottles contained at least one pesticide, on average the bottles contained more than four pesticides, the bottle that contained the most had residues from 10 different pesticides.

Luckily the EU has suggested limit values for residues of chemical products in wine. An exampel could be Folpel, which is an anti-rot preparation: 0,1 mg per liter has been suggested as a maximum limit value for residues in wine. 0,1 mg doesn't sound much, but compared with ordinary tap water, it turns out to be quite a lot. In water the limit value is 0,1 microgram per liter. 0,1 microgram is 0,0001 mg. Now we - or some of us at least - drink more water than wine, but still the maximum limits don't seem too reassuring.

By the way, Dear Reader, knows't thou what the following is:

 • Tébufénoside
 • Azoxystrobine
 • Diméthomorphe
 • Phtalimide
 • Denamidone metabolite
 • Cyprodinil
 • Fludioxonil
 • Fosforsyre
 • 3,5 DCA
 • Pyrimethanil
 • Thirame
 • Fenhexamide
 • Iprodione
 • Procymidone
 • Phtalimide
 • Quinalphos

Does't thou actually want to know?

Well. I thought not.

Drink natural wine!

søndag den 10. april 2011

Jamen, vil du drikke det her?

Vinproduktionen står for cirka 50 % af pesticidforburget i Frankrig. Vin udgør ca. 3 % af landbrugsarealet. Men pyt. Pesticiderne kommer jo ikke med over i vinen, vel? Tja.

I 2008 indkøbte Pesticide Action Network (også kendt som PAN) 34 flasker konventionelt dyrket vin og sendte dem til analyse på almindelige kommercielle laboratorier. Der var hovedsagligt tale om vine fra Europa, men alle kontinenter var med; de fleste var almindelige billige hverdagsvine, men enkelte var dyre prestigevine til over 200€ flasken. Samlet set blev der fundet 148 pesticidrester i de 34 vine. Alle flasker indeholdt rester af mindst en pesticid, gennemsnitligt indeholdt flaskerne rester fra mere end fire pesticider, den flaske, der indeholdt flest, havde rester fra 10 forskellige pesticider.

Heldigvis har man i EU foreslået maksiumumgrænser (MGA = maksimumgrænse for affaldsstoffer) for pesticidrester i vin. Et eksempel kunne være Folpel, der er et anti-mug-præparat: Man har foreslået en MGA på 0,1 mg pr. liter vin. 0,1 mg lyder jo ikke af meget, men dog en hel del, hvis man sammenligner med MGA for drikkevand hvor grænsen er 0,1 mikrogram. 0,1 mikrogram er 0,0001 mg. Nu drikker vi selvfølgelig mere vand end vin (nogen af os i hvert fald), men MGA forekommer ikke at være betryggende.

Ved De, kære læser, egentlig hvad flg er:

 • Tébufénoside
 • Azoxystrobine
 • Diméthomorphe
 • Phtalimide
 • Denamidone metabolite
 • Cyprodinil
 • Fludioxonil
 • Fosforsyre
 • 3,5 DCA
 • Pyrimethanil
 • Thirame
 • Fenhexamide
 • Iprodione
 • Procymidone
 • Phtalimide
 • Quinalphos

Har De lyst til at vide det?

Nej vel.

Drik naturlig vin!

torsdag den 3. februar 2011

Neuf Côtes de boeuf

Indkaldt til Concours de Côte-de-boeuf i Loire. Ni stks Côte de Boeuf fra hele Frankrig af forskellige kvægtyper, terroirs og slagtere. Ja, egentlig var der på forhånd tilmeldt ti og faktisk ankom vist nok kun otte, men overskriften - såvel som selve konkurrencen - får ligesom lidt mere svung med rim.

Aftenens vært: René.
Sted: St-Lambert-de-Lattay, Anjou, Loire, Frankrig.
Formål: At kåre verdens bedste Côte de boeuf. (Kun undertegnede kunne få øje på problematikken i at betragte det som et verdensmesterskab).
Deltagere: Ca. ni côte de boeuf.
Dommerpanel: 18 stks blandet landhandel med tilknytning til vin.
Tilbehør: En (1) skål salat, to kilo kartofler (SIC!), et ukendt antal flasker vin.

De indledende øvelser.
Stegt på pande, i ovn og på grill. Alt serveret blindt.
Og starten er gået.
Nummer 1:
Nummer 2:
(bemærk salaten)
Nummer 3:

Nummer 4:

Nummer 5:

Fra grill..

Nummer 6:

Nummer 7:
Tja. Bumbum.
Nummer 8:
Herefter er alt almindeligt kaos. Aftenen er fremskreden.
And now, the end is near..
Og vinderen er: tja. Det er lidt uvidst. Men der er returkamp næste år.

mandag den 24. januar 2011

Pierre Overnoy. On natural yeast and unnatural sulphur.

The below listed text is an extract of an extract. In 2008, french wine journalist and editor François Morel published a very useful book with lots of concrete knowledge and facts about natural wine, in which he, among other stuff, brings an unedited interview with Pierre Overnoy, winegrower in Pupillin (Arbois, Jura, France), about the making of wines without any addition of sulphur.

To sulphur or not to sulphur in wine is a hot potato these days – or years rather. And not without reason. Just ten years ago sulphur was not a subject for almost any winedrinkers in or outside the profession. The avantgarde of winedrinkers then were speaking of terroir at the most. They still are, but now lots of them also talk about sulphur. And it's true that great wines are made mainly in the vineyard, but – because there is a 'but' – it's regularly destroyed in the cellar. And a lot of winegrowers don't use any sulphur, even more claim not to. But as this interview extract clearly shows, making wines without the use of any sulphur is not something you just do like that. However, it's strongly connected with the notion of terroir. Which is interresting. Some claim that sulphur is necessary to 'tame' the wine and let the terroir express itself. Pierre Overnoy – who by the way is the winegrower all the other growers – all! – always turn to for an advice when the fat's in the fire and they don't know what to do – has never used sulphur in his wines. It has nothing to do with any hype or the fad of current times. Pierre Overnoy is born in the same small village he still lives in. His vineyards have been in the possessionof his family for generations and have never been in touch with any sort of chemicals whatsoever, and Pierre Overnoy has like his forefathers never used any sulphur in the vinification, so why should he start now? According to Pierre Overnoy it's a question of understanding nature which might sound too easy, or even corny, to claim, but it isn't easy at all, actually, he says, it's f..ing difficult. Not two vintages are the same, and just when you feel that you've cracked the code something unforeseen happens. But it's only when you've realized it – that you need to understand nature – that you are able to make wine without sulphur. Sulphur impedes the vineyards own yeastpopulation to develop naturally, and when you have destroyed that development, there's nothing else to do than to help the wine regain some sort of balance with chemical aids, something which according to Pierre Overnoy should be avoided at any price. And it's only when you have understood how to make wine without sulphur that you understand nature – and thereby become able to transmit it.

“Pour nous, ce qui est important, et qui détermine la date des vendanges, c'est un 'pH puissant' (lorsque P.O. parle de 'pH puissant', il veut non pas acidité basse, mais acidité haute). Parce que notre gros problème, c'est le suivant: les bactéries lactiques dégradents l'acide malique et le transforment en acide lactique, elles se reposent un peu, ensuite elles dégradent l'acide citrique, elles se reposent encore quelques jours, ensuite s'il y a des sucres résiduels non fermentés, elles les attaquent... Donc, avoir un pH puissant et ne pas avoir la fermentation malolactique qui se termine avant la fermentation alcoolique. Quand ça arrive, il faut avoir du froid pour refroidir la cuve, pour que les bactéries ne se développent pas... C'est un gros investissement. On a besoin d'un pH puissant parce qu'on ne tue pas les bactéries lactiques. Les sucres fermentescibles qui restent éventuellement, les bactéries peuvent en transformer une partie en alcool, mais elles peuvent les transformer en vinaigre. Il faut donc faire 'souffrir' les bactéries, par d'autres moyens que le soufre: physiquement plutôt que chimiquement. Donc la première chose, c'est d'avoir un pH puissant: les bactéries, elles vont souffrir par le pH. Pour obtenir ce pH puissant, il ne faut pas désherber chimiquement les vignes, il faut qu'elles soient travaillées. Si elles ne sont pas travaillées, les racines remontent et prennent la potasse en surface – même si on n'en a pas mis – et la potasse se combine avec l'acide tartrique naturel du raisin et fait chuter l'acidité.

Pour travailler sans soufre, il faut un bon pH et une grosse population de levures – en bonne santé. Si on a désherbé chimiquement les vignes, on a tué une bonne partie des levures et ce sont les 'Schizo' qui se développent, les levures Schizosaccharomyces qui donnent de l'acidité volatile. Il y a bien toujours quelques 'Schizo', mais il faut que ce soit les autres levures qui s'emparet du milieu. Ce sont soit les 'bonnes' levures, soit les 'mauvaises' levures, soit les bactéries qui s'emparent du milieu. Comme on ne travaille pas avec la chimie pour jour sur ces élements, on travaille physiquement, mais avec une base de vigne qui apporte les bons élements.

Après ça, si possible, il faut beaucoup d'acide malique, mais ça, on ne le maîtrise pas. C'est à la vendange que ça se décide: s'il fait très chaud, l'acide malique descend et on est obligé de vendanger. L'acide tartrique du raisin se dégrade par dilution, l'acide malique par combustion. S'il pleut beaucoup, on aura moins de tartrique et beaucoup de malique, et inversement.

Donc, il faut qu'on ait la bonne 'triangulaire': un pH puissant, une grosse population de levures en bonne santé et beaucoup d'acide malique, si possible. Mais le plus important pour nous, c'est la population de levures: avec ça, même si les autres éléments ne sont pas favorables, on va s'en sortir. Il y a une 'course' qui s'engage entre les levures et les bactéries, et il faut que les bactéries n'arrivent pas au point de s'attaquer aux sucres avant que les levures les aient dégradés... Les températures sont le moyen de jouer sur ce point, au départ, vers 8°, seules les levures commencent à travailler, puis les bactéries démarrent, et il faut laisser partir, on n'a plus d'autres moyens. Chez nous, la cuverie est réfrigérée, mais quand il faut laisser monter la température du rouge, c'est le blanc qui arrive: on a deux lieux réfrigérés et un appareil qui peut faire du chaud ou du froid sur chaque cuve. C'est pas une petite affaire de travailler sans soufre! Et même avec les moyens, on ne fait pas les malins!

On peut parfois être déclassé de l'AOC à cause de la 'typicité': la plupart des vins sont avec des levures industrielles et du soufre, donc c'est l'étalon, et notre vin n'est pas 'comme les autres', donc il n'est pas 'typique'... Si la typicité, c'est ajouter tout ce qu'il faut pour être comme tout le monde, alors... ! C'est comme dans une épicerie, il y a neuf sirops de menthe colorés en vert, un autre est blanc: il a 'un problème'... il n'est pas comme les autres, c'est le seul sans colorant, il n'est pas 'typique'. Quand les vins sont goûtés, comme aujourd'hui, par des jeunes qui n'ont pas connu les vins d'autrefois, ça peut poser de sérieux problèmes à l'agrément...

Pour la conservation du vin, on pense aujourd'hui qu'il lui faut beaucoup d'acidité. C'est vrai dans le contexte actuel, avec souvent trop de raisins sur le cep: l'acidité baisse, et les autres éléments ne peuvent pas prendre le relais... On a pourtant vu des vins de la Vallée du Rhône avoir une acidité extrêmement faible et se garder très longtemps! Mais il faut qu'il n'y ait pas trop de raisins sur le cep, et là, il n'y a pas besoin d'acidité pour garder le vin. Par exemple, chez nous, 1964, une année très chaude absolument sans acidité: tous les vignerons pensaient que le vin ne se garderait pas. J'en ai gardé quelques bouteilles: récemment, avec Marcel Lapierre et la petite 'bande' du Beaujolais, on l'a goûté, et personne ne l'a daté plus vieux que 2000!”

François Morel: Le vin au naturel, pp. 60-62 (Les Éditions du Vin, Le Rouge & Le Blanc, 2008)